Urząd Gminy w Budzowie

Fundusze Europejskie

UG Budzów

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej...

Opublikowano: 10.08.2017

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej „Zimziele” Nr K 440035 w miejscowości Budzów

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  ziemne i przygotowawcze,
– kanalizacja deszczowa,
– roboty drogowe

UG Budzów

Platforma współpracy administracji publicznej z...

Opublikowano: 09.02.2016

Procedury współpracy wypracowane w ramach projektu „Platforma współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w gminach: Budzów, Lanckorona, Mucharz, Stryszawa, Stryszów, Zembrzyce”.

obraz wiodacy

Remont boiska ogólnodostępnego w Zachełmnej

Opublikowano: 09.02.2016

Działanie będzie wpływać na rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Budzów poprzez remont boiska w Zachełmnej

obraz wiodacy

Zagospodarowanie terenu przy budynku Ośrodka...

Opublikowano: 09.02.2016

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez wykonanie placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacyjno – sportowego dla dorosłych oraz elementów małej architektury z przeznaczeniem do użytku publicznego.

obraz wiodacy

Zakup zadaszenia sceny

Opublikowano: 09.02.2016

Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Budzów i ich integracja, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do kultywowania i upowszechniania lokalnych obrzędów i tradycji oraz możliwości spędzania wolnego czasu.

obraz wiodacy

Budowa chodnika dla pieszych wraz...

Opublikowano: 09.02.2016

Działanie wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości poprzez budowę chodnika w centrum wsi Bieńkówka.

UG Budzów

Budowa chodnika dla pieszych wraz...

Opublikowano: 09.02.2016

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, ze względu na ich położenie oraz cech funkcjonalno – przestrzenne w szczególności poprzez budowę chodnika.

UG Budzów

Podnoszenie jakości życia społeczności Gminy...

Opublikowano: 09.02.2016

Podnoszenie jakości życia mieszkańców Gminy Budzów i ich integracja, poprzez udostępnienie kompletów plenerowych podczas wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy.

obraz wiodacy

Modernizacja chodnika w centrum wsi...

Opublikowano: 09.02.2016

Realizacja operacji obejmowała: Modernizację chodnika w centrum wsi Palcza oraz ułożenie instalacji elektrycznej i wykonanie oświetlenia ciągu pieszego

obraz wiodacy

Odnowa Centrum Wsi Budzów

Opublikowano: 09.02.2016

Realizacja operacji obejmowała: Budowa chodnika i parkingu zapewniającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi i ułatwiającego dojście mieszkańców do obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne i rekreacyjno-sportowe. Ponadto chodnik jest elementem łączącym wszystkie ważne dla…

obraz wiodacy

Remont i modernizacja pomieszczeń w...

Opublikowano: 09.02.2016

Realizacja operacji obejmowała: Roboty rozbiórkowe oraz remontowe polegające przygotowaniu i malowanie ścian, montażu grzejników i drzwi, wymiana lamp oświetleniowych

obraz wiodacy

Remont i modernizacja pomieszczeń pełniących...

Opublikowano: 09.02.2016

Realizacja operacji obejmowała: Remont i modernizację pomieszczeń w Domu Wiejskim w Bieńkówce a do głównych zadań należały roboty rozbiórkowe, remontowe i instalacyjne