Urząd Gminy w Budzowie

Wspieranie rodziny

UG Budzów

RODZINY WSPIERAJĄCE

Opublikowano: 26.02.2016

Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 332) rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, która przy współpracy z Asystentem Rodziny, pomaga rodzinie…

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.