Urząd Gminy w Budzowie

Wspieranie rodziny

UG Budzów

RODZINY WSPIERAJĄCE

Opublikowano: 26.02.2016

Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 332) rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, która przy współpracy z Asystentem Rodziny, pomaga rodzinie…