Urząd Gminy w Budzowie

Klauzula informacyjna – GOPS

Kategoria: GOPS Opublikowano: 25-05-2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie reprezentowany przez Kierownik Annę Pawlicę, z siedzibą: 34-211 Budzów 443, tel. 33 876 77 54.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jarosław Myślak, iod@budzow.pl,
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Klienci ośrodka mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych.
 7. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna – milczące załatwianie spraw

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119, s. 1, dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej reprezentowany przez Kierownik Annę Pawlicę, z siedzibą 34-211 Budzów 225, tel. 33 876 77 54,
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej iod@budzow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie załatwiania spraw na mocy Rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) tzw. milczącego załatwiania spraw.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie prawa. Mogą być również powierzane podmiotom zapewniającym obsługę administracyjno-gospodarczą, usług z zakresu informatyki, obsługi prawnej.
 5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i wynik postępowania,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym niezbędnym do prowadzenia sprawy.
 2. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie ośrodka.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą, 34-211 Budzów 225, e-mail gops@budzow.pl tel. 33 876 77 54, reprezentowany przez kierownik Annę Pawlicę. W Ośrodku powołano inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się na adres e-mail iod@budzow.pl, lub tradycyjnie na adres pocztowy siedziby GOPS.

Dane zgłaszających potrzebę transportu będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) i lit d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w ramach sprawowania władzy publicznej w oparciu o zlecenie zadania z zakresu administracji rządowej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej jako niezbędne do ochrony interesu zgłaszającego oraz zdrowia publicznego, na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Budzów Nr 7/2021 z dnia 15.01.2021r. oraz decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 4/ 2021( Polecenie Nr 4/2021) z dnia 14 stycznia 2021r. opartej o art. 11h ust. 1, ust. 4 i ust. 13 ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, pracownicy GOPS, inne podmioty współpracujące z Ośrodkiem na podstawie umów, w szczególności wyznaczone Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Budzów lub inne podmioty świadczące usługi transportowe.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji transportu, a po tym czasie przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują prawa żądania dostępu do danych, ich kopiowania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu na takie przetwarzanie. Przysługuje również, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

W sytuacji, gdy osoba zgłaszająca przekaże więcej danych niż imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe oraz o powodach organizacji transportu, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, która może być w każdym czasie wycofana.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zorganizowania transportu. Nie będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji można uzyskać u inspektora ochrony danych lub w siedzibie administratora.

Skrócona klauzula informacyjna np. do przekazania podczas rozmowy telefonicznej:

Informuje, że przekazane dane osobowe administrowane będą przetwarzane w celu organizacji transportu do szczepienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie reprezentowany przez Annę Pawlicę. W ośrodku został powołany inspektor ochrony danych. Można się z nimi kontaktować pocztą tradycyjna lub za pomocą poczty elektronicznej. Więcej danych można uzyskać na stronie internetowej lub bezpośrednio podczas rozmowy.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.