Urząd Gminy w Budzowie

Pomoc społeczna

UG Budzów

Zasady przyznawania świadczeń z pomocy...

Opublikowano: 03.01.2018

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje…

UG Budzów

Usługi opiekuńcze

Opublikowano: 11.10.2016

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

UG Budzów

Zasiłki z pomocy społecznej będą...

Opublikowano: 26.02.2016
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społeczne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) wzrosną kryteria oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

 

UG Budzów

Uzyskanie świadczeń zdrowotnych

Opublikowano: 26.02.2016
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tekst jednolity Dz.U. z 2015r ,poz. 581) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone)…

 

UG Budzów

Zasady przyznawania świadczeń z pomocy...

Opublikowano: 26.02.2016

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji…