Urząd Gminy w Budzowie

Pomoc społeczna

UG Budzów

Zasady przyznawania świadczeń z pomocy...

Opublikowano: 03.01.2018

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje…

UG Budzów

Usługi opiekuńcze

Opublikowano: 11.10.2016

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

UG Budzów

Zasiłki z pomocy społecznej będą...

Opublikowano: 26.02.2016
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społeczne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) wzrosną kryteria oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

 

UG Budzów

Uzyskanie świadczeń zdrowotnych

Opublikowano: 26.02.2016
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tekst jednolity Dz.U. z 2015r ,poz. 581) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone)…

 

UG Budzów

Zasady przyznawania świadczeń z pomocy...

Opublikowano: 26.02.2016

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji…

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.