Urząd Gminy w Budzowie

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 30-06-2022

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Gmina Budzów prowadzi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który zlokalizowany jest przy budynku nowej oczyszczalni ścieków w Budzowie 34-211 Budzów 766 czynny zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)w I i III środę każdego miesiąca w godzinach od 9.00 do 14.00 Przyjęcie odpadów następuje pod nadzorem osoby obsługującej PSZOK.

Przyjmowane są tam pochodzące z gospodarstw domowych odpady komunalne segregowane, takie jak:

chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone i biodegradowalne, zużyte opony, meble i odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych oraz pozostałe odpady wysegregowane.

Regulamin PSZOK w załączeniu.