Urząd Gminy w Budzowie

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 30-06-2022

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Gmina Budzów prowadzi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który zlokalizowany jest przy budynku nowej oczyszczalni ścieków w Budzowie 34-211 Budzów 766 czynny zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)w I i III środę każdego miesiąca w godzinach od 9.00 do 14.00 Przyjęcie odpadów następuje pod nadzorem osoby obsługującej PSZOK.

Przyjmowane są tam pochodzące z gospodarstw domowych odpady komunalne segregowane, takie jak:

chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone i biodegradowalne, zużyte opony, meble i odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych oraz pozostałe odpady wysegregowane.

Regulamin PSZOK w załączeniu.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.