Urząd Gminy w Budzowie

UG Budzów

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego...

Opublikowano: 30.03.2023

Zawiadomienie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

UG Budzów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUDZÓW o...

Opublikowano: 17.02.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUDZÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w Gminie Budzów