Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gminie Budzów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Kategoria: Planowanie przestrzenne Opublikowano: 14-03-2024

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm. ), w związku z art. 64 ust. 2 i art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1688)  oraz art. 54 ust. 2 i 3 w związku z art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), a także z Uchwałą Rady Gminy w Budzowie  Nr  XLIII/435/2023 z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w Gminie Budzów,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gminie Budzów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21.03.2024 r. do 10.04.2024 r. w Urzędzie Gminy w Budzowie  (34-211 Budzów 445); w godzinach urzędowania

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy: https://budzow.pl

Zmiana planu dotyczy obszaru, którego granice zostały określone Uchwale Nr XLIII/435/2023 Rady Gminy w Budzowie  z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w Gminie Budzów. Celem zmiany planu jest umożliwienie realizacji wieży widokowej w szczytowej strefie Jachowskiej Góry .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gminie Budzów i w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do przedmiotowej zmiany planu odbędzie się w dniu 27.03.2024 r.Urzędzie Gminy w Budzowie   początek o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gminie Budzów i w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2024 r. z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić

 • na piśmie w Urzędzie Gminy (34-211 Budzów 445) – dziennik podawczy;
 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Budzowie; 34-211 Budzów 445,
 • ustnie do protokołu w trakcie debaty publicznej ( termin ustalony w niniejszym ogłoszeniu);
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej opatrzonym bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zwykłą pocztą elektroniczną na adres:  gmina@budzow.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.

Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Budzów z siedzibą Urząd Gminy Budzów, 34-211 Budzów 445 i są one podawane w celu składania uwag do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie..
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@budzow.pl

Wójt Gminy Budzów
mgr inż. Jan Najdek

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.