Urząd Gminy w Budzowie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Kategoria: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Opublikowano: 10-01-2022

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy Właściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Do kiedy złożyć deklarację?

  • dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia

Deklaracje można złożyć:

  • w formie elektronicznej – poprzez stronę: www.zone.gunb.gov.pl z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu;
  • w formie papierowej – do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji lokalu/budynku (w przypadku terenu Gminy Budzów – do Wójta Gminy Budzów, siedziba: 34-211 Budzów 445)

Więcej informacji oraz formularz deklaracji (wraz z przykładowo wypełnioną deklaracją) można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tut. Urząd zwraca się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze składanie deklaracji.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.