Urząd Gminy w Budzowie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Kategoria: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Opublikowano: 10-01-2022

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy Właściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Do kiedy złożyć deklarację?

  • dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia

Deklaracje można złożyć:

  • w formie elektronicznej – poprzez stronę: www.zone.gunb.gov.pl z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu;
  • w formie papierowej – do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji lokalu/budynku (w przypadku terenu Gminy Budzów – do Wójta Gminy Budzów, siedziba: 34-211 Budzów 445)

Więcej informacji oraz formularz deklaracji (wraz z przykładowo wypełnioną deklaracją) można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tut. Urząd zwraca się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze składanie deklaracji.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.