Urząd Gminy w Budzowie

Program usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Budzów

Kategoria: Dokumenty i akty prawne Opublikowano: 10-02-2016

UCHWAŁA NR XI/89/2011
Rady Gminy w Budzowie
z dnia 14 grudnia 2011

w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Budzów na lata 2011-2032

Na podstawie art. 18 ust.1w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy w Budzowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Budzów stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.