Urząd Gminy w Budzowie

Program usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Budzów

Kategoria: Dokumenty i akty prawne Opublikowano: 10-02-2016

UCHWAŁA NR XI/89/2011
Rady Gminy w Budzowie
z dnia 14 grudnia 2011

w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Budzów na lata 2011-2032

Na podstawie art. 18 ust.1w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy w Budzowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Budzów stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.