Urząd Gminy w Budzowie

Kontakt-GOPS

Opublikowano: 08-02-2016

O jednostce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie działa na podstawie Uchwały Rady Gminy w Budzowie Nr VIII/50/91 Rady Gminy w Budzowie z dnia 5 kwietnia 1991 r w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej działającą jako jednostka budżetowa Gminy Budzów utworzoną do wykonywania zadań własnych i zleconych gminy. Ośrodek obejmuje działalnością teren gminy Budzów sołectwo: Budzów, Baczyn, Palcza, Zachełmna, Jachówka, Bieńkówka.

Siedziba

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie znajduje się w Budynku o nr 443.

Zadania

Zadania GOPS wykonują następujące stanowiska:

 1. Kierownik GOPS – Anna Pawlica tel. 33/ 876-77-54
 2. Starszy pracownik socjalny – Ewelina Frosztęga tel. 33/ 876-77-80
 3. Starszy pracownik socjalny – Elżbieta Bachowska tel. 33/ 876-77-77
 4. Starszy pracownik socjalny – Renata Paryła tel. 33/876-77-80
 5. Pracownik socjalny – Marta Rusin tel. 33/ 876-77-77
 6. Główny księgowy – Renata Gonek-Myhal tel.  33/ 876 77 82
 7. Inspektor – Różańska Urszula tel. 33/876-77-81
  (realizacja świadczeń rodzinnych , zasiłków dla opiekunów, ustawy „ Za życiem”)
 8. Referent- Marzena Reciak tel. 33/ 876-77-81
  (realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów)
 9. Referent- Aneta Głowacz tel. 33/ 876-77-52
  (realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego)
 10. Referent- Iwona Burliga tel. 33/ 876-77-52
  (realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)
 11. Pomoc administracyjna – Katarzyna Burliga tel. 33/ 876-77-52
  (fundusz alimentacyjny)
 12. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Myślak – email: iod@budzow.pl
  – korespondencję w formie tradycyjnej proszę kierować na adres jednostki.
 13. Asystent Rodziny – Klaudia Parszywka
 14. Asystent Rodziny – Kinga Latoń

Zakres działalności Ośrodka obejmuje wykonywanie zadań z zakresu:

 • pomocy społecznej,
 • świadczeń rodzinnych,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej,
 • przeciwdziałania przemocy domowej,
 • wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy  Budzów,
 • realizacja ustawy z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • dodatek elektryczny

Pracownicy socjalni obejmują swoją działalnością teren:

 1. Renata Paryła sołectwo: Palcza, Jachówka, Zachełmna
 2. Ewelina Frosztęga sołectwo: Bieńkówka
 3. Marta Rusin sołectwo: część Budzowa
 4. Elżbieta Bachowska Sołectwo: Baczyn, część Budzowa

Godziny urzędowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny w dni robocze w godzinach:

 • poniedziałek- piątek – 7:00 – 15:00
 • wtorek – 8:00 – 16:00

Pracownicy socjalni w każdy wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 10.00 pełnią dyżur w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie.

Adresy pocztowe