Urząd Gminy w Budzowie

Dotacje

Nabór wniosków – wymiana pieców

Opublikowano: 18.03.2022

na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Budzów w terminie od dnia 18.03.2022 r. do 30 października 2022 r.

Rozpoczęcie realizacji zadania

Opublikowano: 09.05.2019

Gmina Budzów informuje o rozpoczęciu realizacji zadania pn.“ Modernizacja systemu ogrzewania  w budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkówce”

Rozpoczęcie realizacji zadania

Opublikowano: 23.08.2018

Gmina Budzów informuje o rozpoczęciu realizacji zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Budzów poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych w 2018 r.”

UG Budzów

INFORMACJA

Opublikowano: 18.07.2017

Gmina Budzów w związku z planowanym naborem wniosków prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na realizację projektów OZE w ramach Działania 4.1.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,

UG Budzów

INFORMACJA

Opublikowano: 24.02.2017

Urząd Gminy w Budzowie informuje mieszkańców Gminy zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w 2017r na zmianę  systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Budzów w ramach programu PONE, iż do dnia 10.03.2017r  przedłużony został termin składania wniosków o udzielenie dotacji w Urzędzie Gminy w Budzowie

Wniosek  należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy pok. nr 9 lub przesłać na adres Urzędu 34-211 Budzów 445

UG Budzów

Dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania...

Opublikowano: 15.02.2017

Gmina Budzów informuje, że przystępuje do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

UG Budzów

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADAŃ UNIESZKODLIWIANIA...

Opublikowano: 12.05.2016

Wójt Gminy Budzów uprzejmie informuje mieszkańców, iż w 2016 roku można skorzystać z dotacji celowej na realizację zadania unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Budzów. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów: transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

UG Budzów

INFORMACJA

Opublikowano: 01.03.2016

Gmina Budzów informuje, że przystępuje do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Budzów 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” przyjętego Uchwałą Nr XI/99/2015 Rady Gminy Budzów w dniu 13 listopada 2015 r.

UG Budzów

Informacja

Opublikowano: 10.02.2016

Urząd Gminy w Budzowie uprzejmie informuje, iż uległa zmianie kwota dotacji oraz termin składania wniosków na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków

UG Budzów

AZBEST i PCB – KOMUNIKAT

Opublikowano: 10.02.2016