Urząd Gminy w Budzowie

Dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania – Aktualizacja

Kategoria: Dotacje Opublikowano: 15-02-2017

Gmina Budzów informuje, że przystępuje do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Mieszkańcy Gminy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w 2017r na zmianę  systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Budzów wramach programu PONE, proszeni są o złożenie wniosku o udzielenie dotacji w Urzędzie Gminy w Budzowie, w terminie do dnia 10 marca 2017 r.

Złożenie niniejszego wniosku nie gwarantuje otrzymania dotacji, warunkiem udzielenia dotacji  jest:

1) uzyskanie środków z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie przez Gminę Budzów

2) zawarcie umowy pomiędzy Gminą Budzów a ubiegającym się o dotację.

Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania Budynku udzielana jest na częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania lub za zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania poniesionych przez Wnioskodawcę i w przypadku modernizacji na kotłownię węglową lub biomasę wynosi ze środków Funduszu do 50% jednak nie więcej niż  4500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną oraz ze środków  budżetu Gminy do  30% jednak nie więcej niż 3000 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną.

Ostateczna wysokość przekazanej Dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych z uwzględnieniem wskaźników techniczno-ekologicznych zł/kW obwiązujących w Funduszu i faktycznie otrzymanych środków z Funduszu (końcowego rozliczenia).

Wysokość Dotacji jest uzależniona od wielkości uzyskanego przez Gminę Budzów dofinansowania  ze środków Funduszu i może ulec zmianie w zależności od zasobów finansowych Funduszu. W przypadku zmniejszenia dofinansowania ze środków Funduszu, wysokość Dotacji może ulec zmniejszeniu.

Kocioł powinien spełniać wymagania EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC bez konieczności montażu urządzeń dodatkowych, w tym elektrofiltrów.

 

Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

 

Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu

 

Więcej informacji w sprawie udziału w Programie PONE można uzyskać

w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 lub pod nr tel 33/876 77 59
Wykaz przykładowych kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania EKOPROJEKTU zgodnie z dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) został umieszczony na stronie internetowej Departamentu Środowiska, UMWM w Krakowie http://powietrze.malopolska.pl/kotly/

Regulamin Programu PONE wraz z maksymalnymi jednostkowymi kosztami osiągnięcia efektu ekologicznego dostępny pod adresem:

https://www.wfos.krakow.pl/program-dofinansowania-zadan-ze-srodkow-wfosigw-w-krakowie-realizowanych-przez-gmine-w-ramach-1

AKTUALIZACJA:

 W ramach demontażu „starego  źródła ciepła”  wnioskodawca musi posiadać dokument potwierdzający jego trwałą likwidację.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.