Urząd Gminy w Budzowie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUDZÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w Gminie Budzów

Kategoria: Planowanie przestrzenne Opublikowano: 07-09-2023

 

            OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUDZÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego

 planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w Gminie Budzów

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu w dniu 27 czerwca 2023r. przez Radę Gminy w Budzowie Uchwały NR XLIII/435/2023;  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w Gminie Budzów;

 

Z wyżej wymienioną uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w Gminie Budzów i jej załącznikiem, określającym granice obszaru objętego zmianą planu, należy zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Budzów lub na stronie internetowej Gminy Budzów: www.budzow.pl , oraz na stronie BIP.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmian planu oraz do sporządzanej równolegle prognozy oddziaływania na środowisko .

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Budzów w nieprzekraczalnym terminie:

 do dnia  od chwili ukazania 21 dni

– z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, wraz z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

–  na piśmie w  Urzędzie Gminy Budzów adres: 34-211 Budzów 445

–  drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Budzowie; 34-211 Budzów 445

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem bezpiecznym, kwalifikowanym elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Budzów.

 

Informuję  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., że:

 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie/Obwieszczenie.
 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt z siedzibą w Budzów; 34-211 Budzów 445 i są one podawane w celu składania wniosków do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum Urzędu Gminy Budzów
 4. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 6. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 7. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 8. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@budzow.pl

Wójt Gminy Budzów

mgr inż. Jan Najdek

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.