Urząd Gminy w Budzowie

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Kategoria: GOPS, Pomoc społeczna Opublikowano: 26-02-2016

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społeczne ( Dz. U. z 2015r , poz. 1058) wzrosną kryteria oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.
Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
• dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
• dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).
Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
• kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
• minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
• maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;
• maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
• wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.