Urząd Gminy w Budzowie

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Kategoria: GOPS, Pomoc społeczna Opublikowano: 26-02-2016

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społeczne ( Dz. U. z 2015r , poz. 1058) wzrosną kryteria oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.
Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
• dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
• dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).
Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
• kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
• minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
• maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;
• maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
• wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.