Urząd Gminy w Budzowie

Usługi opiekuńcze

Kategoria: Pomoc społeczna Opublikowano: 11-10-2016

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a  rodzina ,
a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Przyznanie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie:
– wywiadu środowiskowego wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu i innych niezbędnych dokumentów do przyznania pomocy,

– wywiadów środowiskowych przeprowadzonych lub zleconych u małżonka,  zstępnych
i wstępnych osoby ubiegającej się o pomoc, którzy prowadzą odrębne gospodarstwa domowe lub zamieszkują oddzielnie ( wywiad ma na celu ustalenie czy rodzina udziela lub czy ma możliwość udzielenia pomocy),

– zaświadczenia lekarskiego:

  1. a) w przypadku usług opiekuńczych wymagane jest zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu,
    b) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę z określeniem szczegółowego ich zakresu.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie w drodze decyzji administracyjnej określającej:
1) rodzaj, zakres oraz miejsce świadczenia usług oraz odpłatność za ich wykonanie,
2) czas wykonania usług z określeniem liczby godzin w ciągu dania i liczby dni w tygodniu,
3) wysokość oraz termin wnoszenia odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, ponoszonych przez osobę objętą tą formą pomocy.

Pracownik socjalny w rodzinnym wywiadzie środowiskowym ustala rodzaj i zakres usług oraz ilość godzin jaka będzie konieczna dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb osoby zainteresowanej oraz dochody osoby bądź rodziny, w celu określenia warunków odpłatności za świadczone usługi.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie
i odpłatnie.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

Dochód, od którego jest obliczona wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej i podlega waloryzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy.

W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami opiekuńczymi lub dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej,  usługi świadczone są nieodpłatnie.

Osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, zgodnie
z poniższą tabelą:

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej/ dochód rodziny w stosunku do kryterium  dochodowego osoby/ rodziny określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej w % Wysokość odpłatności liczona w % dla osoby samotnej lub samotnie gospodarującej Wysokość odpłatności liczona w % dla osób będących w rodzinie
do 100 % bezpłatnie bezpłatnie
powyżej 101%- 150% 5 10
powyżej 151%- 200 % 10 20
powyżej 201%- 300 % 15 30
powyżej 301%- 400 % 30 60
powyżej 400 % 100 100