Urząd Gminy w Budzowie

Usługi opiekuńcze

Kategoria: Pomoc społeczna Opublikowano: 11-10-2016

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a  rodzina ,
a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Przyznanie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie:
– wywiadu środowiskowego wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu i innych niezbędnych dokumentów do przyznania pomocy,

– wywiadów środowiskowych przeprowadzonych lub zleconych u małżonka,  zstępnych
i wstępnych osoby ubiegającej się o pomoc, którzy prowadzą odrębne gospodarstwa domowe lub zamieszkują oddzielnie ( wywiad ma na celu ustalenie czy rodzina udziela lub czy ma możliwość udzielenia pomocy),

– zaświadczenia lekarskiego:

  1. a) w przypadku usług opiekuńczych wymagane jest zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu,
    b) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę z określeniem szczegółowego ich zakresu.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie w drodze decyzji administracyjnej określającej:
1) rodzaj, zakres oraz miejsce świadczenia usług oraz odpłatność za ich wykonanie,
2) czas wykonania usług z określeniem liczby godzin w ciągu dania i liczby dni w tygodniu,
3) wysokość oraz termin wnoszenia odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, ponoszonych przez osobę objętą tą formą pomocy.

Pracownik socjalny w rodzinnym wywiadzie środowiskowym ustala rodzaj i zakres usług oraz ilość godzin jaka będzie konieczna dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb osoby zainteresowanej oraz dochody osoby bądź rodziny, w celu określenia warunków odpłatności za świadczone usługi.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie
i odpłatnie.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

Dochód, od którego jest obliczona wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej i podlega waloryzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy.

W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami opiekuńczymi lub dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej,  usługi świadczone są nieodpłatnie.

Osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, zgodnie
z poniższą tabelą:

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej/ dochód rodziny w stosunku do kryterium  dochodowego osoby/ rodziny określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej w % Wysokość odpłatności liczona w % dla osoby samotnej lub samotnie gospodarującej Wysokość odpłatności liczona w % dla osób będących w rodzinie
do 100 % bezpłatnie bezpłatnie
powyżej 101%- 150% 5 10
powyżej 151%- 200 % 10 20
powyżej 201%- 300 % 15 30
powyżej 301%- 400 % 30 60
powyżej 400 % 100 100
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.