Urząd Gminy w Budzowie

RODZINY WSPIERAJĄCE

Kategoria: GOPS, Wspieranie rodziny Opublikowano: 26-02-2016

Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 332) rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, która przy współpracy z Asystentem Rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

• opiece i wychowaniu dziecka,
• prowadzeniu gospodarstwa domowego,
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak:

• organizowanie czasu wolnego dzieciom,
• wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
• pomoc w nauce,
• wskazówki dotyczące wychowania dzieci oraz w sytuacji konieczności: nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.

 

KTO MOŻE BYĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ?
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.
Rodzinę ustanawia Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.
Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa cywilnoprawna, która określa zasady zwrotu kosztów poniesionych z tytułu udzielonego wsparcia.

 

KTO NIE MOŻE BYĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ?
Ustawodawca nie wskazuje minimalnych wymogów dla rodziny wspierającej. Wydaje się jednak, że rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy w niej:

• istnieje problem alkoholowy,
• nie ma stałego źródła utrzymania,
• występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
• członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
• członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
• skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
• występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.