Urząd Gminy w Budzowie

Lata poprzednie

UG Budzów

Platforma współpracy administracji publicznej z...

Opublikowano: 09.02.2016

Procedury współpracy wypracowane w ramach projektu „Platforma współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w gminach: Budzów, Lanckorona, Mucharz, Stryszawa, Stryszów, Zembrzyce”.

obraz wiodacy

Remont boiska ogólnodostępnego w Zachełmnej

Opublikowano: 09.02.2016

Działanie będzie wpływać na rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Budzów poprzez remont boiska w Zachełmnej

obraz wiodacy

Zagospodarowanie terenu przy budynku Ośrodka...

Opublikowano: 09.02.2016

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez wykonanie placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacyjno – sportowego dla dorosłych oraz elementów małej architektury z przeznaczeniem do użytku publicznego.

obraz wiodacy

Zakup zadaszenia sceny

Opublikowano: 09.02.2016

Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Budzów i ich integracja, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do kultywowania i upowszechniania lokalnych obrzędów i tradycji oraz możliwości spędzania wolnego czasu.

obraz wiodacy

Budowa chodnika dla pieszych wraz...

Opublikowano: 09.02.2016

Działanie wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości poprzez budowę chodnika w centrum wsi Bieńkówka.

UG Budzów

Budowa chodnika dla pieszych wraz...

Opublikowano: 09.02.2016

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, ze względu na ich położenie oraz cech funkcjonalno – przestrzenne w szczególności poprzez budowę chodnika.

UG Budzów

Podnoszenie jakości życia społeczności Gminy...

Opublikowano: 09.02.2016

Podnoszenie jakości życia mieszkańców Gminy Budzów i ich integracja, poprzez udostępnienie kompletów plenerowych podczas wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy.

obraz wiodacy

Modernizacja chodnika w centrum wsi...

Opublikowano: 09.02.2016

Realizacja operacji obejmowała: Modernizację chodnika w centrum wsi Palcza oraz ułożenie instalacji elektrycznej i wykonanie oświetlenia ciągu pieszego

obraz wiodacy

Odnowa Centrum Wsi Budzów

Opublikowano: 09.02.2016

Realizacja operacji obejmowała: Budowa chodnika i parkingu zapewniającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi i ułatwiającego dojście mieszkańców do obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne i rekreacyjno-sportowe. Ponadto chodnik jest elementem łączącym wszystkie ważne dla…

obraz wiodacy

Remont i modernizacja pomieszczeń w...

Opublikowano: 09.02.2016

Realizacja operacji obejmowała: Roboty rozbiórkowe oraz remontowe polegające przygotowaniu i malowanie ścian, montażu grzejników i drzwi, wymiana lamp oświetleniowych

obraz wiodacy

Remont i modernizacja pomieszczeń pełniących...

Opublikowano: 09.02.2016

Realizacja operacji obejmowała: Remont i modernizację pomieszczeń w Domu Wiejskim w Bieńkówce a do głównych zadań należały roboty rozbiórkowe, remontowe i instalacyjne

obraz wiodacy

Wyposażenie świetlicy młodzieżowej w Budzowie

Opublikowano: 09.02.2016
Realizacja operacji obejmowała: Zakup wyposażenia; krzesła, stół, ławy, szafy, wieszak

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.