Urząd Gminy w Budzowie

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYNY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Opublikowano: 27-10-2021

logtypy KPO, flaga RP, Logo NGEU

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Budzów realizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze” (stan na 31.12.2022 r.) :

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 278
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 233
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 64
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 384 694,36 zł

Urząd Gminy w Budzowie informuje, że został uruchomiony Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” obsługiwany przez pracownika Urzędu Gminy pokoju nr 3.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz jego złożenie.

Wnioski przesyłane będą jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Trzy razy w tygodniu:

 • wtorek w godzinach od 8.00 – 15.00
 • środa w godzinach od 7.00 – 14.00
 • czwartek w godzinach od 8.00 – 14.00

mieszkańcy naszej Gminy, będą mogli uzyskać informacje na temat wymagań programu „Czyste Powietrze”. Zwracamy się prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Budzów aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Budzów.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 • zdzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
 • pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania

PODSTAWOWE  INFORMACJE  O  PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze dostępnymi na stronie: czyste powietrze.

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie!

Konto Beneficjenta należy założyć tutaj

Dane niezbędne do wypełnienia wniosku:

 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki
 • Numer ewidencyjny działki
 • Numer księgi wieczystej
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2
 • Numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania
 • Wartość rocznego dochodu
 • Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku)
 • W przypadku ubiegania się również o dofinansowanie na termomodernizację liczba m2 okien, drzwi, ocieplenia ścian / stropu
 • Zaświadczenie upoważniające do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska
 • Jeżeli inwestycja została już rozpoczęta – data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności
 • W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego liczba ha przeliczeniowych

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.