Urząd Gminy w Budzowie

Zarządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie gminy Budzów

Kategoria: Program Czyste Powietrze Opublikowano: 09-11-2021

Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Budzów z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie gminy Budzów

w sprawie:  przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie gminy Budzów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t( tekst jedn.Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( teskt jedn. 2021 r. Dz. U. 2020 poz. 888  z póź. zm.) oraz art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r.  poz. 1219 z póż. zm.)

§1. Przyjmuję procedurę przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie gminy Budzów w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Przyjmuję wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 1, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Zatwierdzam formularz protokołu kontroli, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§4. Realizację niniejszego Zarządzenia powierzam pracownikowi.

§5. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.