Urząd Gminy w Budzowie

Zarządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie gminy Budzów

Kategoria: Program Czyste Powietrze Opublikowano: 09-11-2021

Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Budzów z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie gminy Budzów

w sprawie:  przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie gminy Budzów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t( tekst jedn.Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( teskt jedn. 2021 r. Dz. U. 2020 poz. 888  z póź. zm.) oraz art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r.  poz. 1219 z póż. zm.)

§1. Przyjmuję procedurę przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie gminy Budzów w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Przyjmuję wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 1, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Zatwierdzam formularz protokołu kontroli, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§4. Realizację niniejszego Zarządzenia powierzam pracownikowi.

§5. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.