Urząd Gminy w Budzowie

Studium

Kategoria: Studium Opublikowano: 04-05-2016

UCHWAŁA NR XXXVIII/340/2014
Rady Gminy w Budzowie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXVII/242/2013 Rady Gminy w Budzowie z dnia 28.05.2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów

Rada Gminy w Budzowie
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów.

§ 2.

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

 1. załącznik nr 1: Tekst studium – Część I Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy;
 2. załącznik nr 2: Tekst studium – Część II Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy
 3. załącznik nr 3: Kierunki zagospodarowania przestrzennego – rysunek nr 1 w skali 1:10 000;
 4. załącznik nr 4: Uwarunkowania środowiskowe, przyrodnicze i dziedzictwa kulturowego – rysunek
  nr 2 w skali 1:10 000;
 5. załącznik nr 5: Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania
  terenu, prawa własności oraz złożonych wniosków – rysunek nr 3 w skali 1:10 000;
 6. załącznik nr 6: Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr V/36/99 Rady Gminy w Budzowie z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej gminy Budzów.