Urząd Gminy w Budzowie

Studium

Kategoria: Studium Opublikowano: 04-05-2016

UCHWAŁA NR XXXVIII/340/2014
Rady Gminy w Budzowie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXVII/242/2013 Rady Gminy w Budzowie z dnia 28.05.2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów

Rada Gminy w Budzowie
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów.

§ 2.

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

 1. załącznik nr 1: Tekst studium – Część I Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy;
 2. załącznik nr 2: Tekst studium – Część II Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy
 3. załącznik nr 3: Kierunki zagospodarowania przestrzennego – rysunek nr 1 w skali 1:10 000;
 4. załącznik nr 4: Uwarunkowania środowiskowe, przyrodnicze i dziedzictwa kulturowego – rysunek
  nr 2 w skali 1:10 000;
 5. załącznik nr 5: Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania
  terenu, prawa własności oraz złożonych wniosków – rysunek nr 3 w skali 1:10 000;
 6. załącznik nr 6: Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr V/36/99 Rady Gminy w Budzowie z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej gminy Budzów.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.