Urząd Gminy w Budzowie

Budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Palcza na osiedlu Urbanówka

Kategoria: 2021 Opublikowano: 29-11-2021

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Palcza na osiedlu Urbanówka

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy.

Po stronie Wykonawcy jest:

  • opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami,
  • wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót

Po stronie Zamawiającego:

  • wykonanie map do celów projektowych,
  • zgody właścicieli gruntów przez które przebiegać będzie sieć oświetleniowa

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 06.12.2021 r.

Termin realizacji zadania: do 30.12.2021 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.