Urząd Gminy w Budzowie

Budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Palcza na osiedlu Urbanówka

Kategoria: 2021 Opublikowano: 29-11-2021

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Palcza na osiedlu Urbanówka

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy.

Po stronie Wykonawcy jest:

  • opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami,
  • wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót

Po stronie Zamawiającego:

  • wykonanie map do celów projektowych,
  • zgody właścicieli gruntów przez które przebiegać będzie sieć oświetleniowa

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 06.12.2021 r.

Termin realizacji zadania: do 30.12.2021 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %