Urząd Gminy w Budzowie

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu osób fizycznych dla Obrębu Baczyn, Palcza, Zachełmna Gminy Budzów.

Kategoria: Uproszczony plan urządzania lasu Opublikowano: 19-06-2023

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: Wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu osób fizycznych dla Obrębu Baczyn, Palcza, Zachełmna Gminy Budzów.

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.672 ze zm.) w dniach 03.07.2023 r.31.08.2023 r. w Urzędzie Gminy Budzów w pokoju nr 8, w godzinach pracy urzędu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy.

Jednocześnie informuję, że:

 1. zgodnie art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków;
 2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 21.02.2023 r.;
 3. wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego;
 4. poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych;
 5. nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls);
 6. z uwagi na fakt, że UPUL jest jedynie dokumentem gospodarczym nie jest właściwe składanie uwag dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków takich jak: powierzchnia ewidencyjna, stan posiadania, adresy, klasyfikacja i inne;
 7. dokumentacja urządzeniowa udostępniona jest również na stronie internetowej Gminy a wraz z nią instrukcje jej czytania;
 8.  w dniu 28.08.2023r r w godz. 800 – 1400 w miejscu wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasów, upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu w ramach konsultacji społecznych, będzie zainteresowanym właścicielom lasów udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej zwanego RODO informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Budzów jest Wójt Gminy Budzów z siedzibą 34-211 Budzów 445.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Jarosława Myślaka, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej iod@budzow.pl lub pisemnie na adres urzędu
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, tj. podmioty świadczące określone usługi na rzecz Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, a po jego osiągnięciu przez obowiązkowy okres archiwizacji dokumentacji wynikający z przepisów prawa.
 6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji wniosku/żądania i załatwiania sprawy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profil