Urząd Gminy w Budzowie

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu osób fizycznych dla Obrębu Baczyn, Palcza, Zachełmna Gminy Budzów.

Kategoria: Uproszczony plan urządzania lasu Opublikowano: 19-06-2023

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: Wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu osób fizycznych dla Obrębu Baczyn, Palcza, Zachełmna Gminy Budzów.

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.672 ze zm.) w dniach 03.07.2023 r.31.08.2023 r. w Urzędzie Gminy Budzów w pokoju nr 8, w godzinach pracy urzędu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy.

Jednocześnie informuję, że:

 1. zgodnie art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków;
 2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 21.02.2023 r.;
 3. wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego;
 4. poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych;
 5. nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls);
 6. z uwagi na fakt, że UPUL jest jedynie dokumentem gospodarczym nie jest właściwe składanie uwag dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków takich jak: powierzchnia ewidencyjna, stan posiadania, adresy, klasyfikacja i inne;
 7. dokumentacja urządzeniowa udostępniona jest również na stronie internetowej Gminy a wraz z nią instrukcje jej czytania;
 8.  w dniu 28.08.2023r r w godz. 800 – 1400 w miejscu wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasów, upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu w ramach konsultacji społecznych, będzie zainteresowanym właścicielom lasów udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej zwanego RODO informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Budzów jest Wójt Gminy Budzów z siedzibą 34-211 Budzów 445.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Jarosława Myślaka, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej iod@budzow.pl lub pisemnie na adres urzędu
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, tj. podmioty świadczące określone usługi na rzecz Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, a po jego osiągnięciu przez obowiązkowy okres archiwizacji dokumentacji wynikający z przepisów prawa.
 6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji wniosku/żądania i załatwiania sprawy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profil
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.