Urząd Gminy w Budzowie

Zarządzenie Wójta Gminy Budzów w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

Kategoria: Kanalizacja Opublikowano: 07-10-2021

Zarządzenie nr 48/2021
Wójta Gminy Budzów
z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r. poz.1372) oraz art. 5 ust.1 pkt 2), ust. 6 i 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),

Wójt Gminy Budzów zarządza, co następuje

§1. Wprowadza się Procedurę Wydawania Decyzji Nakazującej Przyłączenie Nieruchomości do istniejącej Sieci Kanalizacji Sanitarnej stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.