Urząd Gminy w Budzowie

Zarządzenie Prezesa ZGK w Budzowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzów

Kategoria: Komunikaty i informacje Opublikowano: 24-05-2024

§ 1. Z dniem 01 czerwca 2024 roku wprowadza się stawki opłat za odbiór  i transport ścieków bytowych z gospodarstw domowych do punktu zlewczego na terenie oczyszczalni ścieków
w miejscowości Budzów:

dla miejscowości – Budzów, Baczyn, Jachówka, Zachełmna:

  • 220 zł + 8% VAT  za pobór do 3 m3 ścieku
  • 255 zł + 8% VAT  za pobór 4 m3 ścieku

dla miejscowości – Palcza, Bieńkówka

  • 240 zł + 8% VAT  za pobór do 3 m3 ścieku
  • 275 zł + 8% VAT  za pobór 4 m3 ścieku

§ 2. ZGK Gminy Budzów  będzie świadczyło usługę naliczając za jednorazowy pobór  minimum 3 m3 ścieków przy jednorazowym transporcie. W przypadku mniejszej ilości ścieków niż 3 m3 będzie naliczana opłata za wywóz 3m3. Maksymalny jednorazowy pobór ścieku wynosi 4 m3 

§ 3. Odbiór ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między ZGK Gminy Budzów sp. z o.o., a odbiorcą usług.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 22.02.2023r. Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.