Urząd Gminy w Budzowie

Zakup i dostawa ciągnika z kabiną przeznaczonego do prac komunalnych na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Budzów

Kategoria: 2020 Opublikowano: 17-04-2020

Zapytanie ofertowe:

Dotyczy: Zakup i dostawa ciągnika z kabiną przeznaczonego do prac komunalnych na oczyszczalnię ścieków  w miejscowości Budzów

I. Zamawiający:
Gmina Budzów
34-211 Budzów  455
Tel./Fax: /33/8740032
E-mail: sekretarz@budzow.pl
NIP 5521677860

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ciągnika z kabiną (produkt fabrycznie nowy) przeznaczonego do prac komunalnych wyposażony w ładowacz czołowy przygotowany do współpracy: – z beczkowozem asenizacyjnym;
 2. parametry:
  – moc w przedziale 70 – 85 KM;
  – sygnalizacja ostrzegawcza;
  – napęd: 4 x 4

III. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego ( do skrzynki podawczej zlokalizowanej przed wejściem do budynku) lub przesłać pocztą na adres: Gmina Budzów, 34-211 Budzów  455

Ofertę można  przesłać również w zeskanowanej wersji elektronicznej  pocztą   elektroniczną   e-mail lub faxem ( e-mail: gmina@budzow.pl, fax: (33)8740 031. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 15.05.2020 r. do godziny 15.00.

Dostawca  pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

IV. Opis oferty

Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.

Oferta musi zawierać:

 1. Pełną nazwę oferenta,
 2. Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
 3. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 4. Cenę oferty netto i brutto,
 5. Termin ważności oferty,
 6. Okres gwarancji 24 miesiące.

Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

V. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium : 100 % cena

VI. Termin realizacji dostawy : 30 czerwiec 2020 r.

VII. Dodatkowe informacje

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Dostawcami: Inspektor  Mieczysław Kosek  – Tel./33/876 77 51, 723471552, e-mail: gmina@budzow.pl
 1. Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Zamawiającego: poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 15.00
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.