Urząd Gminy w Budzowie

Roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie

Kategoria: 2020 Opublikowano: 06-07-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

„Roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie”

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia  i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też złożona na Dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy w Budzowie.

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.07.2020 r.

Termin realizacji zadania: do 10 października 2020 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %

W sekcji załączniki dostępny jest załącznik do zapytania ofertowego. Zamieszczony został w postaci skanu, w celu uzyskania wersji dostępnej prosimy o kontakt pod numerem 338767750.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.