Urząd Gminy w Budzowie

Remont odwodnienia drogi gminnej Niedźwiedziówka Górna w Budzowie

Kategoria: 2020, Postępowania do 130 tyś. złotych Opublikowano: 16-07-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

Remont odwodnienia drogi gminnej Niedźwiedziówka Górna w Budzowie

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia  i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 03.08.2020 r.

Termin realizacji zadania: do 21.09.2020 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %

W sekcji załączniki znajdującej się poniżej zamieszczony został załącznik do zapytania – przedmiar.pdf

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.