Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi U Bukowskiego odcinek II w Budzowie

Kategoria: 2020, Postępowania do 130 tyś. złotych Opublikowano: 29-09-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Remont drogi U Bukowskiego odcinek II w Budzowie

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia  i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 02.10.2020 r.

Termin realizacji zadania: do 20.11.2020 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %

W sekcji załączniki dołączony został przedmiar robót. Załącznik został zamieszczony w formie skanu. W celu uzyskania wersji dostępnej prosimy o kontakt pod numerem 338767762.