Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: Przebudowa odcinka 070 prawej strony drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice – Zembrzyce w km 6+ 496 do km 6+736 w miejscowości Palcza w ramach inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 956 poprzez budowę chodnika.

Kategoria: 2023 Opublikowano: 09-08-2023

Dnia 08 sierpnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn.: Przebudowa odcinka 070 prawej strony drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice – Zembrzyce w km 6+ 496 do km 6+736 w miejscowości Palcza w ramach inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 956 poprzez budowę chodnika. Planuje się wykonać zadanie w 2023 roku. Zakres robót obejmuje:  budowę chodnika w km 6+496 do 6+728,8, budowę dwóch odcinków kanalizacji deszczowej ∅500 długości 128mb w km 6+498,6 do km 6+622,2 (odcinek I); długości 55mb w km 6+683,3 do km 6+738,3 (odcinek II), budowę kanału technologicznego długości 240mb w km 6+500 do 6+737,6, przebudową i rozbudowę istniejących zjazdów zwykłych w km (kolejno) 6+522,3; 6+628; remoncie zjazdu zwykłego w km 6+731,3 w jednostce ewidencyjnej 121503_2 Budzów, obręb ewidencyjny 0005 Palcza, na działkach nr ewid.: 4866/22, 4866/17, 4849/14, 4866/15, 4857/4, 3629/2, 4849/16. Całkowity  koszt zadania  562.902,72 zł.

Przebudowa finansowana będzie z następujących środków:

  • środków z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Inwestycji do wykonania w trybie Inicjatyw Samorządowych w kwocie  281.451,36 zł.
  • środki własne z budżetu gminy w kwocie 281.451,36  zł.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.