Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: Przebudowa odcinka 070 prawej strony drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice – Zembrzyce w km 6+ 496 do km 6+736 w miejscowości Palcza w ramach inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 956 poprzez budowę chodnika.

Kategoria: 2023 Opublikowano: 09-08-2023

Dnia 08 sierpnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn.: Przebudowa odcinka 070 prawej strony drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice – Zembrzyce w km 6+ 496 do km 6+736 w miejscowości Palcza w ramach inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 956 poprzez budowę chodnika. Planuje się wykonać zadanie w 2023 roku. Zakres robót obejmuje:  budowę chodnika w km 6+496 do 6+728,8, budowę dwóch odcinków kanalizacji deszczowej ∅500 długości 128mb w km 6+498,6 do km 6+622,2 (odcinek I); długości 55mb w km 6+683,3 do km 6+738,3 (odcinek II), budowę kanału technologicznego długości 240mb w km 6+500 do 6+737,6, przebudową i rozbudowę istniejących zjazdów zwykłych w km (kolejno) 6+522,3; 6+628; remoncie zjazdu zwykłego w km 6+731,3 w jednostce ewidencyjnej 121503_2 Budzów, obręb ewidencyjny 0005 Palcza, na działkach nr ewid.: 4866/22, 4866/17, 4849/14, 4866/15, 4857/4, 3629/2, 4849/16. Całkowity  koszt zadania  562.902,72 zł.

Przebudowa finansowana będzie z następujących środków:

  • środków z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Inwestycji do wykonania w trybie Inicjatyw Samorządowych w kwocie  281.451,36 zł.
  • środki własne z budżetu gminy w kwocie 281.451,36  zł.