Urząd Gminy w Budzowie

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 – nabór wniosków

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 20-02-2023

W związku z zakwalifikowaniem się Gminy Budzów do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie rozpoczyna nabór wniosków.

Program adresowany jest do opiekunów osób zależnych z terenu gminy Budzów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących całodobową opiekę nad;

  1. osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bąd osobą z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  2. dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z bezpłatnego zapewnienia opieki dziennej w miejscu zamieszkania w wymiarze do 180 godz. rocznie.

Przewidywana liczba uczestników Programu to:

Pobyt dzienny

  • 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
  • 3 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Zakwalifikowanie do Programu oraz ilość przyznanej formy pomocy odbywać się będzie z uwzględnieniem wyniku karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM oraz osobistej sytuacji opiekuna i osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług opieki wytchnieniowej na terenie gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów bezpośrednio do GOPS w Budzowie, 34-211 Budzów 443

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
  2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie  zawodowe,udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest od 20.02. 2023 r. do 28.02. 2023 r.

W przypadku braku lub niedostatecznej liczby chętnych, zostanie ogłoszony nabór uzupełniający.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt

telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie tel. 33/ 876-77-77 lub 33/876 -77 -80.

Druki do pobrania w załącznikach poniżej.

Karty zgłoszenia oraz Karty oceny stanu dziecka /osoby niepełnosprawnej formie papierowej dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.

Regulamin Programu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej