Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie o naborze – operator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej

Kategoria: Zamówienia, ogłoszenia Opublikowano: 02-11-2022

Zakład Gospodarki Komunalnej w Budzowie sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku operatora oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej

 1. Nazwa i adres jednostki: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BUDZOWIE sp. z o.o. 34-211 Budzów 766
 2. Określenie stanowiska: OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ
 3. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania :

 • posiada wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
 • posiada co najmniej, roczne doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • prawo jazdy kat. T lub B+E
 • umiejętność pracy w zespole.
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, zaangażowanie, dyspozycyjność,

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • posiadanie uprawnień SEP
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość topografii dróg gminnych Gminy Budzów

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. obsługa oraz konserwacja urządzeń służących do zapewnienia ciągłości odbioru i oczyszczania ścieków.
 2. usuwanie awarii urządzeń oczyszczalni ścieków
 3. czynny udział w ,,Akcji Zimowej” (praca przy zimowym utrzymaniu dróg, placów i chodników)
 4. wykonywanie innych pracy wynikających z potrzeb Spółki, a związanych z posiadanymi przez pracownika kwalifikacjami i umiejętnościami
 5. Wskazanie wymaganych dokumentów:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys ( CV),
  3. kserokopia świadectw pracy,
  4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  7. ewentualne referencje.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji, na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, zakresu obowiązków i wyników pracy

 Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Budzowie lub  przesyłając na adres e-mailowy zgk@budzow.pl
  w terminie do dnia  18 listopada 2022 r. do godz. 1500
 • oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane
 • Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami o terminie której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje: Klauzula informacyjna

Prosimy o zamieszczenie oświadczeń:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Budzowie  sp. z o. o., 34-211 Budzów 766, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

……………………………………………….

podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Budzów spółka z o.o. Budzów 766, 34-211 Budzów.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora: zgk@budzow.pl
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art.6 ust.1 lit.b (podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy) i lit.c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.2020 poz. 1320) i § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2369); inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, takie jak nr telefonu lub adres e-mail, są przetwarzane na podstawie Pana/i zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO), która może być odwołana w dowolnym momencie, jednakże jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wyłonionego poprzez procedurę rekrutacyjną pracownika. Osoba nieprzyjęta do pracy ma prawo nie zgodzić się na określony w zdaniu poprzednim okres przetwarzania jej danych osobowych, a wówczas jej dane będą podlegały usunięciu z chwilą zatrudnienia pracownika wybranego w naborze.
 • Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 • Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w  Zakładzie Komunalnym Gminy Budzów.

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy