Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie o naborze – operator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej

Kategoria: Zamówienia, ogłoszenia Opublikowano: 02-11-2022

Zakład Gospodarki Komunalnej w Budzowie sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku operatora oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej

 1. Nazwa i adres jednostki: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BUDZOWIE sp. z o.o. 34-211 Budzów 766
 2. Określenie stanowiska: OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ
 3. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania :

 • posiada wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
 • posiada co najmniej, roczne doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • prawo jazdy kat. T lub B+E
 • umiejętność pracy w zespole.
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, zaangażowanie, dyspozycyjność,

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • posiadanie uprawnień SEP
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość topografii dróg gminnych Gminy Budzów

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. obsługa oraz konserwacja urządzeń służących do zapewnienia ciągłości odbioru i oczyszczania ścieków.
 2. usuwanie awarii urządzeń oczyszczalni ścieków
 3. czynny udział w ,,Akcji Zimowej” (praca przy zimowym utrzymaniu dróg, placów i chodników)
 4. wykonywanie innych pracy wynikających z potrzeb Spółki, a związanych z posiadanymi przez pracownika kwalifikacjami i umiejętnościami
 5. Wskazanie wymaganych dokumentów:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys ( CV),
  3. kserokopia świadectw pracy,
  4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  7. ewentualne referencje.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji, na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, zakresu obowiązków i wyników pracy

 Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Budzowie lub  przesyłając na adres e-mailowy zgk@budzow.pl
  w terminie do dnia  18 listopada 2022 r. do godz. 1500
 • oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane
 • Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami o terminie której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje: Klauzula informacyjna

Prosimy o zamieszczenie oświadczeń:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Budzowie  sp. z o. o., 34-211 Budzów 766, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

……………………………………………….

podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Budzów spółka z o.o. Budzów 766, 34-211 Budzów.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora: zgk@budzow.pl
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art.6 ust.1 lit.b (podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy) i lit.c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.2020 poz. 1320) i § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2369); inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, takie jak nr telefonu lub adres e-mail, są przetwarzane na podstawie Pana/i zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO), która może być odwołana w dowolnym momencie, jednakże jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wyłonionego poprzez procedurę rekrutacyjną pracownika. Osoba nieprzyjęta do pracy ma prawo nie zgodzić się na określony w zdaniu poprzednim okres przetwarzania jej danych osobowych, a wówczas jej dane będą podlegały usunięciu z chwilą zatrudnienia pracownika wybranego w naborze.
 • Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 • Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w  Zakładzie Komunalnym Gminy Budzów.

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.