Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Baczyn, gmina Budzów

Kategoria: Planowanie przestrzenne Opublikowano: 18-02-2021

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy w Budzowie nr Xi/104/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Baczyn, gmina Budzów.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Baczyn, gmina Budzów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.02.2021 r. do 17.03.2021 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Budzów, Budzów 445, 34-211 Budzów, pokój nr 8  w godz. 9.00-13.00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 02.03.2021 r. w Sali Narad o godz. 11:00

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić ewentualne uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko pod adresem:

Urząd Gminy Budzów
Budzów 445; 34-211 Budzów

Uwagi mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej,
  2. ustnie do protokołu,
  3. drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.

w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2021 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójta Gminy Budzów.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.