Urząd Gminy w Budzowie

Z A W I A D O M I E N I E

Kategoria: Informacje, Sesje Rady Gminy Opublikowano: 11-04-2017

Sesja Rady Gminy w Budzowie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r.
o godz. 9ºº w sali narad Urzędu Gminy w Budzowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXIV Sesji Rady Gminy w Budzowie.
 4. Wysłuchanie informacji Wójta Gminy Budzów o działalności międzysesyjnej.
 5. Wysłuchanie informacji o sytuacji zdrowotnej na terenie gminy Budzów oraz o planowanych inwestycjach do 2020 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Zdrowia w Bieńkówce.
 7. Wysłuchanie informacji o zmianach w przepisach emerytalnych i ubezpieczeniowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie za rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Budzów za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP z terenu gminy Budzów.
 13. Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy na rok 2017r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 15. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.