Urząd Gminy w Budzowie

Z A W I A D O M I E N I E

Kategoria: Informacje, Sesje Rady Gminy Opublikowano: 11-04-2017

Sesja Rady Gminy w Budzowie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r.
o godz. 9ºº w sali narad Urzędu Gminy w Budzowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXIV Sesji Rady Gminy w Budzowie.
 4. Wysłuchanie informacji Wójta Gminy Budzów o działalności międzysesyjnej.
 5. Wysłuchanie informacji o sytuacji zdrowotnej na terenie gminy Budzów oraz o planowanych inwestycjach do 2020 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Zdrowia w Bieńkówce.
 7. Wysłuchanie informacji o zmianach w przepisach emerytalnych i ubezpieczeniowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie za rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Budzów za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP z terenu gminy Budzów.
 13. Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy na rok 2017r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 15. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.