Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzni oświetleniowej w miejscowości Budzów na osiedlu Wartówka

Kategoria: 2022 Opublikowano: 16-11-2022

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

„Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzni oświetleniowej w miejscowości Budzów na osiedlu Wartówka”

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 25.11.2022 r.

Termin realizacji zadania: 20.12.2022 r. 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %