Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Zachełmna na osiedlu Świerkówka

Kategoria: 2020 Opublikowano: 13-05-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na wykonanie projektu budowlanego zadania pn.:

„Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Zachełmna  na osiedlu Świerkówka” (o dł. ok.1,6 km)  wraz z uzyskaniem mapy sytuacyjno–wysokościowej.

Zakres rzeczowy opracowania:

  • projekt budowlany 4 egz.
  • projekt wykonawczy 1 egz.
  • kosztorys inwestorski, – przedmiar robót
  • oprócz wersji papierowej całość dokumentacji na nośniku elektronicznym

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia  i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też złożona na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy w Budzowie.

Termin składania ofert upływa w dniu: 27.05.2020 r.

Termin realizacji zadania: 30.09.2020 r.

 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.