Urząd Gminy w Budzowie

Zwrot podatku akcyzowego 2023

Kategoria: Informacje Opublikowano: 18-01-2023

Urząd Gminy w Budzowie informuje, w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć

  •  faktury Vat potwierdzające zakup oleju napędowego wystawionymi za okres od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku;

dodatkowo w przypadku hodowców bydła:

  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku 2022.

Jeżeli producent rolny dzierżawi grunty winien przedłożyć do wglądu umowę dzierżawy lub złożyć oświadczenie o użytkowanych gruntach.

Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego i w 2023 roku wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.

W terminie 30 dni od złożenia wniosku będą wydawane decyzje o zwrocie podatku, natomiast wypłaty będą realizowane w miesiącu kwietniu 2023 r.

UWAGA !!!

Z uwagi na brak kasy w Urzędzie Gminy w Budzowie nie będzie możliwości wypłaty akcyzy w formie gotówkowej. Wobec powyższego prosimy o wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie należny zwrot podatku akcyzowego

Wzór wniosku z możliwością edycji został zamieszczony poniżej w sekcji załączniki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 876 77 73