Urząd Gminy w Budzowie

Zwrot podatku akcyzowego 2023

Kategoria: Informacje Opublikowano: 18-01-2023

Urząd Gminy w Budzowie informuje, w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć

  •  faktury Vat potwierdzające zakup oleju napędowego wystawionymi za okres od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku;

dodatkowo w przypadku hodowców bydła:

  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku 2022.

Jeżeli producent rolny dzierżawi grunty winien przedłożyć do wglądu umowę dzierżawy lub złożyć oświadczenie o użytkowanych gruntach.

Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego i w 2023 roku wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.

W terminie 30 dni od złożenia wniosku będą wydawane decyzje o zwrocie podatku, natomiast wypłaty będą realizowane w miesiącu kwietniu 2023 r.

UWAGA !!!

Z uwagi na brak kasy w Urzędzie Gminy w Budzowie nie będzie możliwości wypłaty akcyzy w formie gotówkowej. Wobec powyższego prosimy o wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie należny zwrot podatku akcyzowego

Wzór wniosku z możliwością edycji został zamieszczony poniżej w sekcji załączniki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 876 77 73

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.