Urząd Gminy w Budzowie

Zwiększenie planu dotacji na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 7.591,00 zł

Kategoria: Posiłek w szkole i w domu, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 01-07-2024

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Zgodnie z Aneksem Nr 1/2024 do umowy nr 16/OPS/D/2023 z 24 stycznia 2024 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie -Pan Rafał Filo, a Gminą Budzów w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów Pan Jan Najdek w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym zwiększony został plan dotacji na realizację w/w zadania o kwotę 7.591,00 zł.

Przyznany plan dotacji celowej wynosi 26.142,00 zł w ramach działu 852, rozdział 85230 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 -Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.