Urząd Gminy w Budzowie

Zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy Budzów w sezonach zimowych 2021/2022 oraz 2022/2023

Kategoria: 2021 Opublikowano: 19-07-2021
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  • odśnieżanie dróg i placów w sezonach zimowych 2021/2022 oraz 2022/2023
   1. Odśnieżanie powinno odbywać się na całej szerokości jezdni, wraz z mijankami/zatokami w taki sposób, aby nie powodować zawężenia drogi.
   2. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu.
   3. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego i starannego prowadzenia karty ewidencji odśnieżania w trakcie trwania usługi.
  • usuwanie śliskości ( odśnieżanie i posypywanie) dróg w sezonach zimowych 2021/2022 oraz 2022/2023
   1. Wykonawca jest zobowiązany pozyskać własnym kosztem i staraniem materiał do zwalczania śliskości.
   2. Wykonawca zastosuje materiały szorstkie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego (piasek, kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4mm); nie wolno stosować pyłów z urządzeń odpylających
   3. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przystępowania do prowadzenia jednostkowych akcji zimowego utrzymania dróg w czasie określonym w ofercie, jednak nie później niż do 60 minut od wezwania przez Zamawiającego lub od zakończeniu opadu. W przypadku opadów nocnych nie później niż przed godziną 6:00,
   4. Odśnieżanie i posypywanie powinno odbywać się na całej szerokości jezdni, wraz z mijankami/zatokami w taki sposób, aby nie powodować zawężenia drogi,
   5. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu,
   6. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego i starannego prowadzenia karty ewidencji odśnieżania, która opracowana zostanie przez Zamawiającego.

Wykonanie usługi potwierdza sołtys wsi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1: Wykaz dróg gminnych i placów objętych zimowym utrzymaniem.

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące części:

 • Zadanie Nr  1. Odśnieżanie dróg i placów w sołectwie Bieńkówka Górna
 • Zadanie Nr  2. Odśnieżanie dróg i placów w sołectwie Bieńkówka Dolna.
 • Zadanie Nr  3. Odśnieżanie dróg i placów w sołectwie Budzów strona lewa.
 • Zadanie Nr  4. Odśnieżanie dróg i placów w sołectwie Budzów strona prawa.
 • Zadanie Nr  5. Odśnieżanie dróg i placów w sołectwie Jachówka.
 • Zadanie Nr  6. Odśnieżanie dróg i placów w sołectwie Palcza.
 • Zadanie Nr  7. Odśnieżanie dróg i placów w sołectwie Baczyn.
 • Zadanie Nr  8. Odśnieżanie dróg i placów w sołectwie Zachełmna.

Złożona oferta powinna zawierać:

 1. stawkę za 1 godz. usługi odśnieżania. Rozliczenie robót odbędzie się rachunkami częściowymi za wykonaną usługę w okresach miesięcznych na podstawie stawki 1 roboczogodziny. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy. Wykonanie usługi potwierdza sołtys wsi.
 2. stawkę za 1 godz. usługi odśnieżania i usuwanie śliskości (posypywanie):
  1. Wykonawca jest zobowiązany pozyskać własnym kosztem i staraniem materiał do zwalczania śliskości.
  2. Wykonawca zastosuje materiały szorstkie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego (piasek, kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4mm); nie wolno stosować pyłów z urządzeń odpylających,

W przypadku składania oferty na kilka części każda z ofert powinna zostać złożona osobno.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Oferta wraz z zał. nr 2 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem, drogą elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź też odebrana osobiście od oferenta.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 23.08.2021 r. godz.15.00

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do: 15.04.2023 r.

 • sezon zimowy 2021/2022 od 15.10.2021 r. do 15.04.2022 r.
 • sezon zimowy 2022/2023 od 15.10.2022 r. do 15.04.2023 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.