Urząd Gminy w Budzowie

Zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy Budzów w sezonach zimowych 2019/2020 oraz 2020/2021

Kategoria: Postępowania do 130 tyś. złotych, Zamówienia publiczne Opublikowano: 07-10-2019

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

Zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy Budzów w sezonach zimowych 2019/2020 oraz 2020/2021

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

– odśnieżanie dróg i placów w sezonach zimowych 2019/2020 oraz 2020/2021

  1. Odśnieżanie powinno odbywać się na całej szerokości jezdni, wraz z mijankami/zatokami w taki sposób, aby nie powodować zawężenia drogi.
  2. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego i starannego prowadzenia karty ewidencji odśnieżania w trakcie trwania usługi.
  4. Wykonanie usługi potwierdza sołtys wsi.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1

Wykaz dróg gminnych i placów objętych zimowym utrzymaniem.

 

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące części:

Zadanie Nr  1. Odśnieżanie dróg i placów w sołectwie Bieńkówka Górna

Zadanie Nr  2. Odśnieżanie dróg i placów w sołectwie Bieńkówka Dolna.

Zadanie Nr  3. Odśnieżanie dróg i placów w sołectwie Budzów strona lewa.

Zadanie Nr  4. Odśnieżanie dróg i placów w sołectwie Budzów strona prawa.

Zadanie Nr  5. Odśnieżanie dróg i placów w sołectwie Jachówka.

Zadanie Nr  6. Odśnieżanie dróg i placów w sołectwie Palcza.

Zadanie Nr  7. Odśnieżanie dróg i placów w sołectwie Baczyn.

Zadanie Nr  8. Odśnieżanie dróg i placów w sołectwie Zachełmna.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • wartość oferty – stawka za 1 godz. usługi (cena netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

 

Wykonawca określi cenę oferty brutto za 1 godz. usługi odśnieżania. Rozliczenie robót odbędzie się rachunkami częściowymi za wykonaną usługę w okresach miesięcznych na podstawie stawki 1 roboczogodziny.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zwartych w treści umowy.

Wykonanie usługi potwierdza sołtys wsi.

W przypadku składania oferty na kilka części każda z ofert powinna zostać złożona osobno.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia  i termin.

Oferta wraz z zał. nr 2 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem, drogą elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą  ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź też odebrana osobiście od oferenta.

 

Termin składania ofert upływa w dniu:  14.10.2019 r. godz. 15.00

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do: 15.04.2021 r.

-sezon zimowy 2019/2020 od 15.10.2019 r. do 15.04.2020 r.

-sezon zimowy 2020/2021 od 15.10.2020 r. do 15.04.2021 r.

 

 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %

 

Budzów, dnia 07.10.2019 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.