Urząd Gminy w Budzowie

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Kategoria: Dokumenty i akty prawne Opublikowano: 10-02-2016

INFORMACJA

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko

/ dotyczy zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków/

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2011r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 08.25.150 j. t. z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010r w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 880)

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. W przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej , gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5 m³/d.
Eksploatujący oczyszczalnię jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta obowiązkiem.
Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia.

Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.
W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi jest dozwolona po zgłoszeniu instalacji do eksploatacji

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1) Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania eksploratora oczyszczalni przydomowej
2) Adres nieruchomości oraz nr działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia
3) Przewidywany termin rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni
4) Rodzaj oczyszczanych ścieków
5) Dobowa ilość ścieków m³/d
6) Czas funkcjonowania oczyszczalni
7) Charakterystyka oczyszczalni
8) Przewidywana wartość wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych mg/dm³
9) Sposób postępowania z nadmiernym osadem
Do wniosku zgłoszenia eksploatacji instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia,
mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko dołącza się:

1)Zapewnienie odbioru osadów ściekowych przez oczyszczalnię ścieków / kserokopia
umowy/
2)Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej lub
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
3)Dokumentacja przydomowej oczyszczalni ścieków.
4)Kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków.
5)Opinia o gruncie zawierająca w szczególności informacje o głębokości położenia
najwyższego użytkowania poziomu wodonośnego wód podziemnych.
6)Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
7)Dowód wpłaty opłaty skarbowej od przyjęcia zgłoszenia w wysokości 120,00zł. Z opłaty
skarbowej zwolnione są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z
zabudową mieszkaniową. Za pełnomocnictwo 17,00zł
Miejsce składania dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Budzowie 34-211 Budzów 445 pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.