Urząd Gminy w Budzowie

Zawiadomienie Starosty Suskiego

Kategoria: Informacje Opublikowano: 11-10-2019

STAROSTA SUSKI

Sucha Beskidzka, 08-10-2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), ZAWIADAMIAM, że w dniach roboczych od 04 listopada do 25 listopada 2019 roku, w godzinach od 7.00 do 15.00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Kościelna 5b, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznego dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Bieńkówka, jednostka ewidencyjna: Gmina Budzów.

W związku z powyższym informuję, że każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać swoje uwagi do tych danych. Czynności związane z wyłożeniem projektu operatu będą dokumentowane w formie protokołu. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Starosta Suski
mgr Józef Bałos