Urząd Gminy w Budzowie

Zawiadomienie Starosty Suskiego

Kategoria: Informacje Opublikowano: 11-10-2019

STAROSTA SUSKI

Sucha Beskidzka, 08-10-2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), ZAWIADAMIAM, że w dniach roboczych od 04 listopada do 25 listopada 2019 roku, w godzinach od 7.00 do 15.00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Kościelna 5b, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznego dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Bieńkówka, jednostka ewidencyjna: Gmina Budzów.

W związku z powyższym informuję, że każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać swoje uwagi do tych danych. Czynności związane z wyłożeniem projektu operatu będą dokumentowane w formie protokołu. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Starosta Suski
mgr Józef Bałos

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.