Urząd Gminy w Budzowie

Zawiadomienie – obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na „Odkrywkowa eksploatacja złoża piaskowca krośnieńskiego „Palcza III” bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Palcza”.

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 06-04-2023

RL.6220.1.1.2023 Budzów, dnia 05.04.2023r

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Odkrywkowa eksploatacja złoża piaskowca krośnieńskiego „Palcza III” bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Palcza”, iż sprawa nie może być załatwiona w terminie.

Przyczyną nie załatwienia sprawy w terminie jest wniosek inwestora w związku z trwającą procedurą uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia w przedmiotowej sprawie z organami opiniującymi.

Zawiadamia się również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, jednak nie później niż do 30.06.2023r.

Zgodnie z art. 36 § 1 kpa, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, na zasadach określonych w art. 37 kpa.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Budzowie a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budzów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Palcza.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Budzów

mgr inż. Jan Najdek

Otrzymują:

1. Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie z art.49 k.p.a.

2. a/a.

Do wiadomości:

Pełnomocnik Inwestora- Jakub Przerywacz- Kancelaria Radcy Prawnego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 175

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.