Urząd Gminy w Budzowie

Zawiadomienie – obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na „Odkrywkowa eksploatacja złoża piaskowca krośnieńskiego „Palcza III” bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Palcza”.

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 06-04-2023

RL.6220.1.1.2023 Budzów, dnia 05.04.2023r

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Odkrywkowa eksploatacja złoża piaskowca krośnieńskiego „Palcza III” bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Palcza”, iż sprawa nie może być załatwiona w terminie.

Przyczyną nie załatwienia sprawy w terminie jest wniosek inwestora w związku z trwającą procedurą uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia w przedmiotowej sprawie z organami opiniującymi.

Zawiadamia się również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, jednak nie później niż do 30.06.2023r.

Zgodnie z art. 36 § 1 kpa, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, na zasadach określonych w art. 37 kpa.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Budzowie a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budzów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Palcza.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Budzów

mgr inż. Jan Najdek

Otrzymują:

1. Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie z art.49 k.p.a.

2. a/a.

Do wiadomości:

Pełnomocnik Inwestora- Jakub Przerywacz- Kancelaria Radcy Prawnego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 175