Urząd Gminy w Budzowie

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE – Odkrywkowa eksploatacja złoża piaskowca krośnieńskiego „Palcza III” bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Palcza

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 25-07-2023

RL.6220.1.1.2023

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz.775 z późn. zm., dalej: k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 z późn. zm.),

WÓJT GMINY BUDZÓW

zawiadamia o zebraniu niezbędnych dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Odkrywkowa eksploatacja złoża piaskowca krośnieńskiego „Palcza III” bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Palcza” z wniosku z dnia 07.02.2023r., (data wpływu: 10.02.2023r.) złożonego przez pełnomocnika inwestora- Jakuba Przerywacza- Kancelaria Radcy Prawnego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 175,34-200 Sucha Beskidzka.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w tym z :

  • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 07 lipca 2023r, znak sprawy:OO.4220.1.70.2023.EB
  • opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , zarząd Zlewni w Krakowie z dnia 21 lipca 2023 r, znak sprawy: KR.ZZŚ.2.4901.54.2023.5.KM

W związku z powyższym strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie, pokój nr 8 – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Palcza. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 25.07.2023 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.