Urząd Gminy w Budzowie

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE – Odkrywkowa eksploatacja złoża piaskowca krośnieńskiego „Palcza III” bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Palcza

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 25-07-2023

RL.6220.1.1.2023

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz.775 z późn. zm., dalej: k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 z późn. zm.),

WÓJT GMINY BUDZÓW

zawiadamia o zebraniu niezbędnych dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Odkrywkowa eksploatacja złoża piaskowca krośnieńskiego „Palcza III” bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Palcza” z wniosku z dnia 07.02.2023r., (data wpływu: 10.02.2023r.) złożonego przez pełnomocnika inwestora- Jakuba Przerywacza- Kancelaria Radcy Prawnego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 175,34-200 Sucha Beskidzka.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w tym z :

  • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 07 lipca 2023r, znak sprawy:OO.4220.1.70.2023.EB
  • opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , zarząd Zlewni w Krakowie z dnia 21 lipca 2023 r, znak sprawy: KR.ZZŚ.2.4901.54.2023.5.KM

W związku z powyższym strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie, pokój nr 8 – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Palcza. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 25.07.2023 r.