Urząd Gminy w Budzowie

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 13-04-2022

RL.6220.1.2022

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735, t.j. z późn. zm., dalej: k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 2373, t.j. z późn. zm.),

WÓJT GMINY BUDZÓW

zawiadamia o zebraniu niezbędnych dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn,, Rozbiórka mostu wraz z kładką i budowa nowego mostu na potoku Suwajówka w miejscowości Jachówka w ciągi drogi powiatowej nr 1689K Budzów- Trzebunia- Stróża w km 3+950, wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego” z wniosku z dnia 31.01.2022r., (data wpływu: 03.02.2022r.) złożonego przez P. Adama Szoblik, Usługi Inżynierskie MOSTAR, ul. Kazimierza Pułaskiego 8/35, 30-305 Kraków, działającego w imieniu Powiatu Suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z tym, strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie, pokój nr 8 – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Jachówka. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 13.04 2022 r.

Otrzymują:

  1. Inwestor,
  2. Strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
  3. a/a.