Urząd Gminy w Budzowie

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 13-04-2022

RL.6220.1.2022

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735, t.j. z późn. zm., dalej: k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 2373, t.j. z późn. zm.),

WÓJT GMINY BUDZÓW

zawiadamia o zebraniu niezbędnych dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn,, Rozbiórka mostu wraz z kładką i budowa nowego mostu na potoku Suwajówka w miejscowości Jachówka w ciągi drogi powiatowej nr 1689K Budzów- Trzebunia- Stróża w km 3+950, wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego” z wniosku z dnia 31.01.2022r., (data wpływu: 03.02.2022r.) złożonego przez P. Adama Szoblik, Usługi Inżynierskie MOSTAR, ul. Kazimierza Pułaskiego 8/35, 30-305 Kraków, działającego w imieniu Powiatu Suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z tym, strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie, pokój nr 8 – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Jachówka. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 13.04 2022 r.

Otrzymują:

  1. Inwestor,
  2. Strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
  3. a/a.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.