Urząd Gminy w Budzowie

Zawiadomienie – obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu na potoku Jachówka w miejscowości Bieńkówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów- Trzebunia- Stróża, w km 7+800”

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 02-06-2023

RL.6220.2.1.2023

Zawiadomienie – obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000, t.j. z późn. zm., dalej: k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029, t.j. z późn. zm.),

WÓJT GMINY BUDZÓW

zawiadamia o zebraniu niezbędnych dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu na potoku Jachówka w miejscowości Bieńkówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów- Trzebunia- Stróża, w km 7+800” z wniosku z dnia 22.03.2023r., (data wpływu: 24.03.2023r.) złożonego przez pełnomocnika  P. Magdalenę Golonka, KGE Sp z o.o., al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, działającej w imieniu Powiatu Suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z tym, strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie, pokój nr 8 – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Bieńkówka. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 02.06.2023 r.

z up. Wójta Gminy Budzów
Janina Pieronkiewicz
Sekretarz Gminy

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.