Urząd Gminy w Budzowie

Zawiadomienie – obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu na potoku Jachówka w miejscowości Bieńkówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów- Trzebunia- Stróża, w km 7+800”

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 02-06-2023

RL.6220.2.1.2023

Zawiadomienie – obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000, t.j. z późn. zm., dalej: k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029, t.j. z późn. zm.),

WÓJT GMINY BUDZÓW

zawiadamia o zebraniu niezbędnych dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu na potoku Jachówka w miejscowości Bieńkówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów- Trzebunia- Stróża, w km 7+800” z wniosku z dnia 22.03.2023r., (data wpływu: 24.03.2023r.) złożonego przez pełnomocnika  P. Magdalenę Golonka, KGE Sp z o.o., al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, działającej w imieniu Powiatu Suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z tym, strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie, pokój nr 8 – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Bieńkówka. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 02.06.2023 r.

z up. Wójta Gminy Budzów
Janina Pieronkiewicz
Sekretarz Gminy