Urząd Gminy w Budzowie

Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn „Opracowanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu na potoku Jachówka w miejscowości Bieńkówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów- Trzebunia- Stróża, w km 7+800”.

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 26-06-2023

RL.6220.2.2023

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Budzów działając na podstawie art. 10 § 1. oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2023 r. poz. 775), art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz.1029 ze zm.) zawiadamia że w prowadzonym na wniosek P. Magdaleny Golonka, KGE Sp z o.o. al. Jana Pawła II 27,  00-867 Warszawa, działającej jako pełnomocnik  Powiatu Suskiego w Suchej Beskidzkiej,  ul. Kościelna 5b,  34-200 Sucha Beskidzka postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn „Opracowanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu na potoku Jachówka w miejscowości Bieńkówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów- Trzebunia- Stróża, w km 7+800”  została wydana decyzja środowiskowa stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy w tym z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej,  postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, oraz z  opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  można zapoznać się w pok. 8 Urzędu Gminy w Budzowie,  34-211 Budzów 445 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Bieńkówka. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.