Urząd Gminy w Budzowie

Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn „Opracowanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu na potoku Jachówka w miejscowości Bieńkówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów- Trzebunia- Stróża, w km 7+800”.

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 26-06-2023

RL.6220.2.2023

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Budzów działając na podstawie art. 10 § 1. oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2023 r. poz. 775), art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz.1029 ze zm.) zawiadamia że w prowadzonym na wniosek P. Magdaleny Golonka, KGE Sp z o.o. al. Jana Pawła II 27,  00-867 Warszawa, działającej jako pełnomocnik  Powiatu Suskiego w Suchej Beskidzkiej,  ul. Kościelna 5b,  34-200 Sucha Beskidzka postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn „Opracowanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu na potoku Jachówka w miejscowości Bieńkówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów- Trzebunia- Stróża, w km 7+800”  została wydana decyzja środowiskowa stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy w tym z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej,  postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, oraz z  opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  można zapoznać się w pok. 8 Urzędu Gminy w Budzowie,  34-211 Budzów 445 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Bieńkówka. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.