Urząd Gminy w Budzowie

Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 29-08-2023

RL.6220.1.2023

zawiadomienie – obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Budzów działając na podstawie art. 10 § 1. oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2023 r. poz. 775), art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz.1094 ze zm.) zawiadamia że w prowadzonym na wniosek P. Jakuba Przerywacza – Kancelaria Radcy Prawnego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka działającego jako pełnomocnik  inwestora: ,, Kopalnia Piaskowca „ Paweł Drabina zam. Palcza 212, 34-211 Budzów postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.  ,, Odkrywkowa eksploatacja złoża piaskowca krośnieńskiego „Palcza III” bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Palcza” została wydana decyzja środowiskowa stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią decyzji  można zapoznać się w pok. 8 Urzędu Gminy w Budzowie,  34-211 Budzów 445 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz sołectwa Palcza. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.