Urząd Gminy w Budzowie

Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 29-08-2023

RL.6220.1.2023

zawiadomienie – obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Budzów działając na podstawie art. 10 § 1. oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2023 r. poz. 775), art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz.1094 ze zm.) zawiadamia że w prowadzonym na wniosek P. Jakuba Przerywacza – Kancelaria Radcy Prawnego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka działającego jako pełnomocnik  inwestora: ,, Kopalnia Piaskowca „ Paweł Drabina zam. Palcza 212, 34-211 Budzów postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.  ,, Odkrywkowa eksploatacja złoża piaskowca krośnieńskiego „Palcza III” bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Palcza” została wydana decyzja środowiskowa stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią decyzji  można zapoznać się w pok. 8 Urzędu Gminy w Budzowie,  34-211 Budzów 445 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz sołectwa Palcza. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.