Urząd Gminy w Budzowie

Zawiadomienie – Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na „Odkrywkowa eksploatacja złoża piaskowca krośnieńskiego „Palcza III” bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Palcza”.

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 26-06-2023

RL.6220.1.1.2023

Zawiadomienie – Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na „Odkrywkowa eksploatacja złoża piaskowca krośnieńskiego „Palcza III” bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Palcza”, iż sporawa nie może być załatwiona w terminie.

Przyczyną nie załatwienia sprawy w terminie jest trwająca procedura uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia w przedmiotowej sprawie z organami opiniującymi, a także przeanalizowania całości materiału dowodowego, w przypadku konieczności nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, ewentualne wydanie postanowienia w tym zakresie.

Zawiadamia się również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, jednak nie później niż do 29.09.2023r.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Budzowie a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budzów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Palcza.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie – obwieszczenie o postępowaniu zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publiczne Urzędu Gminy w Budzowie w dniu 26.06.2023 r.

Otrzymują:

  1. Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie z art.49 k.p.a.
  2. a/a.

Do wiadomości:

  1. Pełnomocnik Inwestora- Jakub Przerywacz- Kancelaria Radcy Prawnego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 175,34-200 Sucha Beskidzka
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.