Urząd Gminy w Budzowie

Zawiadomienie – obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dt. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu na potoku Jachówka w miejscowości Bieńkówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów- Trzebunia- Stróża, w km 7+800”

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 11-05-2023

RL.6220.2.1.2023

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia  polegającego na  ,, Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu na potoku Jachówka w miejscowości Bieńkówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów- Trzebunia- Stróża, w km 7+800”, iż sporawa nie może być załatwiona w terminie.

Przyczyną nie załatwienia sprawy w terminie jest trwająca procedura uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia w przedmiotowej sprawie z organami opiniującymi, a także przeanalizowania całości materiału dowodowego, w przypadku konieczności nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, ewentualne wydanie postanowienia w tym zakresie.

Zawiadamia się również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, jednak nie później niż do 31.08.2023r.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Budzowie a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budzów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Bieńkówka.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 k.p.a.

Otrzymują:

1. Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie z art.49 k.p.a.

2. a/a.

Do wiadomości:

1.Pełnomocnik Inwestora- Magdalena Golonka, KGE Sp z o.o., al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa