Urząd Gminy w Budzowie

ZAWIADOMIENIE – najbliższa sesja

Kategoria: Informacje Opublikowano: 09-06-2017

Sesja Rady Gminy w Budzowie
odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r.
o godzinie 9:00
w sali narad Urzędu Gminy w Budzowie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXVI Sesji Rady Gminy w Budzowie.
 4. Wysłuchanie informacji Wójta Gminy Budzów o działalności międzysesyjnej.
 5. Wysłuchanie informacji z działalności Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury za rok 2016.
 6. Wysłuchanie informacji o sytuacji placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 7. Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy na rok 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016r.
 10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/    Krystyna Szczepaniak

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.